ຝຶກອົບຮົມວຽກງານການສ້າງສື່ການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບວິດິໂອ.

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 01-03 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ທາງບໍລິສັດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ເຕັກນິກ ແລະ ວິທີການໃນການສ້າງສື່ການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບວິດິໂອໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລຈໍາປາສັກ (ມຈ). ໂດຍມີນັກສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 10 ທ່ານ ເປັນຍິງ 01 ທ່ານ.

%d bloggers like this: