ຝຶກອົບຮົມວຽກງານ ສ້າງສື່ການຮຽນ-ການສອນໃນຮູບແບບເອນິເມເຊິນ

ການສ້າງກາຕູນເອນິເມເຊິນ

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສໍາລັບການສ້າງກາຕຸນເອນິເມເຊິນ 2 ມິຕິ ແລະ 3 ມິຕິ ທີ່ ສາມາດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ ຂອງຜູ້ຄົນທົ່ວໄປໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເພດໃດ໋ໄວໃດ໋ເປັນຕົ້ນ.

%d bloggers like this: