ຫຼັກສູດ

ຫລັກສູດຈັດການວຽກໃນຫ້ອງການ MS Office

ຫລັກສູດທັງຫມົດແມ່ນຈະຮວບຮວມເອົາບັນດາໂປຣແກຣມໃນຊຸດຂອງໂປຣແກຣມ Microsoft Office ອັນໄດ້ແກ່: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Outlook, Microsoft Project, Microsoft Publisher,… ໂດຍລວມເອົາ Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016 ແລະ 2019.

ຫລັກສູດການວິເຄາະ,ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ Database System

ເປັນຫລັກສູດທີ່ເນັ້ນສິດສອນໃຫ້ຜູ່ຮຽນສາມາດທໍາການອອກແບບ, ວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ລວມໄປເຖິງການຂຽນໂປຣແກຣມ ເພື່ອການຈັດການລະບົບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລະບົບການລົງທະບຽນ, ການຈັດການຊື້-ການຂາຍ, ການບໍລິການ, ການຄວບຄຸມສາງສິນຄ້າ, ການເຊົ່າ-ຢືມ, ການສົ່ງຄືນ , ການຕິດຕາມສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ…

ຫລັກສູດອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວບໄຊທ໌ Website Design

ເປັນຫລັກສູດທີ່ເນັ້ນສິດສອນໃຫ້ຜູ່ຮຽນສາມາດທໍາການອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວບໄຊທ໌ໄດ້ ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ພາສາ HTML, CSS, PHP ແລະ Java Script. ພາຍຫລັງຮຽນຈົບທຸກຄົນຕ້ອງມີເວບໄຊທ໌ເປັນຂອງຕົນເອງຢ່າງໜ້ອຍ ຄົນລະ 1 ເວບ. ນອກນັ້ນ, ຜູ່ຮຽນຍັງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການອອກແບບກຣາຟຟິກ ເພື່ອປະຍຸກໃຊ້ໃນໜ້າເວບເພຈ໌ຕື່ມອີກ (ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ມີພື້ນຖານດ້ານການອອກແບບມາກ່ອນ).

ຫລັກສູດພັດທະນາໂປຣແກຣມໃຊ້ງານເທິງມືຖື Mobile Application

ເປັນຫລັກສູດໃຫມ່ ແລະ ກຳລັງມາແຮງແຊງທາງໂຄ້ງ, ທາງຊື່, ທາງປ່ຽວ, ທາງເປັນຫລຸບເປັນຂຸມ, ທາງຢາງ, ທາງດິນແດງ. ເປັນຫັລກສູດທີ່ເນັ້ນສິດສອນໃຫ້ຜູ່ຮຽນສາມາດທໍາການອອກແບບ, ວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາໂປຣແກຣມ ທີ່ສາມາດ Run ຜ່ານມືຖືບໍ່ວ່າຈະເປັນລະບົບປະຕິບັດແບບ IOS ຫລື Android. ເຊິ່ງລາຍລະອຽດທັງສອງແມ່ນຈະຖືກແຍກຍ່ອຍອອກຈາກກັນຕື່ມອີກ.

ຫລັກສູດສື່ວິດິໂອ

ເປັນຫລັກສູດທີ່ຮວບຮວມເອົາຫລາກຫລາຍສາດເຂົ້າດ້ວຍກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການອອກແບບພາບກຣາຟຟິກທັງແບບ 2 ມິຕິ ແລະ 3 ມິຕິດ້ວຍໂປຣແກຣມໃນຕະກຸນຂອງ Adobe ອັນໄດ້ແກ່ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, ລວມໄປເຖິງການສ້າງພາບເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍ Adobe Flash, Adobe After Effect ແລະ ການຕັດຕໍ່ວິດິໂອດ້ວຍ Adobe Premiere Pro,…

ຫລັກສູດສື່ເອນິເມເຊິນ

ເປັນຫລັກສູດທີ່ຮວບຮວມເອົາຫລາກຫລາຍສາດເຂົ້າດ້ວຍກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການອອກແບບພາບກຣາຟຟິກທັງແບບ 2 ມິຕິ ແລະ 3 ມິຕິດ້ວຍໂປຣແກຣມໃນຕະກຸນຂອງ Adobe ອັນໄດ້ແກ່ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, ລວມໄປເຖິງການສ້າງພາບເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍ Adobe Flash, Adobe After Effect ແລະ ການຕັດຕໍ່ວິດິໂອດ້ວຍ Adobe Premiere Pro,…

ຫລັກສູດສື່ປະສົມ Multimedia

ເປັນຫລັກສູດທີ່ຮວບຮວມເອົາຫລາກຫລາຍສາດເຂົ້າດ້ວຍກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການອອກແບບພາບກຣາຟຟິກທັງແບບ 2 ມິຕິ ແລະ 3 ມິຕິດ້ວຍໂປຣແກຣມໃນຕະກຸນຂອງ Adobe ອັນໄດ້ແກ່ Adobe Photoshop, Adobe Illutrator, Adobe InDesign, ລວມໄປເຖິງການສ້າງພາບເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍ Adobe Flash, Adobe After Effect ແລະ ການຕັດຕໍ່ວິດິໂອດ້ວຍ Adobe Premere Pro,…

ຫລັກສູດການວິເຄາະ,ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ Database System

ເປັນຫລັກສູດທີ່ເນັ້ນສິດສອນໃຫ້ຜູ່ຮຽນສາມາດທໍາການອອກແບບ, ວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ລວມໄປເຖິງການຂຽນໂປຣແກຣມ ເພື່ອການຈັດການລະບົບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລະບົບການລົງທະບຽນ, ການຈັດການຊື້-ການຂາຍ, ການບໍລິການ, ການຄວບຄຸມສາງສິນຄ້າ, ການເຊົ່າ-ຢືມ, ການສົ່ງຄືນ , ການຕິດຕາມສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ…

ຫລັກສູດການວິເຄາະ,ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ Database System

ເປັນຫລັກສູດທີ່ເນັ້ນສິດສອນໃຫ້ຜູ່ຮຽນສາມາດທໍາການອອກແບບ, ວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ລວມໄປເຖິງການຂຽນໂປຣແກຣມ ເພື່ອການຈັດການລະບົບຕ່າງໆເຊັ່ນ: ລະບົບການລົງທະບຽນ, ການຈັດການຊື້-ການຂາຍ, ການບໍລິການ, ການຄວບຄຸມສາງສິນຄ້າ, ການເຊົ່າ-ຢືມ, ການສົ່ງຄືນ , ການຕິດຕາມສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ…


ນອກຈາກຫຼັກສູດ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ ທາງບໍລິສັດຍັງປະກອບດ້ວຍບໍລິການຝືກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆອີກຕື່ມເຊັ່ນ: ການຕະຫຼາດອອນລາຍ, ການຫັນເປັນດິຈິຕອນ, Machine Learning, Python for Bigdata.

KZD Editior


%d bloggers like this: