ຜົນງານທີ່ຜ່ານມາ

ເຝີກອົບຮົມບໍລິສັດ SKC

02-05 ກຸມພາ 2018

ເປັນການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຖ່າຍຮູບເພື່ອໂປຣໂໝດທຸລະກິດ, ການສ້າງເວບໄຊ, ການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ, ການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2019 ເປັນຕົ້ນ.

ເຝີກອົບຮົມສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

28-30 ມີນາ 2018

ເປັນການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຖ່າຍຮູບເພື່ອໂປຣໂໝດທຸລະກິດ, ການສ້າງເວບໄຊ, ການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ, ການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2019 ເປັນຕົ້ນ.

ເຝີກອົບຮົມບໍລິສັດເຂື່ອນນໍ້າງື່ມ 2

15-17 ຕຸລາ 2018

ເປັນການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຖ່າຍຮູບເພື່ອໂປຣໂໝດທຸລະກິດ, ການສ້າງເວບໄຊ, ການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ, ການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2019 ເປັນຕົ້ນ.

ເຝີກອົບຮົມທີ່ສູນຊີອີໂອ

26 ກໍລະກົດ 2017

ເປັນການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຖ່າຍຮູບເພື່ອໂປຣໂໝດທຸລະກິດ, ການສ້າງເວບໄຊ, ການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ, ການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2019 ເປັນຕົ້ນ.

ເຝີກອົບຮົມທີ່ ໂຮງຮຽນ ມສ. ສິມມະໂນ

23 ກຸມພາ 2017

ເປັນການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຖ່າຍຮູບເພື່ອໂປຣໂໝດທຸລະກິດ, ການສ້າງເວບໄຊ, ການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ, ການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2019 ເປັນຕົ້ນ.

ເຝີກອົບຮົມສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຍູໂຫຼບ

21-23 ເມສາ 2017

ເປັນການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຖ່າຍຮູບເພື່ອຊໂປຣໂໝດທຸລະກິດ, ການສ້າງເວບໄຊ, ການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ, ການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2019 ເປັນຕົ້ນ.

ເຝີກອົບຮົມທີ່ ບໍລິສັດ ສະຕາໂທລະຄົມ

ເປັນການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຖ່າຍຮູບເພື່ອໂປຣໂໝດທຸລະກິດ, ການສ້າງເວບໄຊ, ການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ, ການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2019 ເປັນຕົ້ນ.

ເຝີກອົບຮົມທີ່ບໍລິສັດນໍ້າເທີນຫີນບູນ

ເປັນການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຖ່າຍຮູບເພື່ອໂປຣໂໝດທຸລະກິດ, ການສ້າງເວບໄຊ, ການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ, ການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2019 ເປັນຕົ້ນ.

ເຝີກອົບຮົມທີ່ບໍລິສັດດາຕ້າຄອມຈໍາກັດ

ເປັນການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຖ່າຍຮູບເພື່ອໂປຣໂໝດທຸລະກິດ, ການສ້າງເວບໄຊ, ການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ, ການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2019 ເປັນຕົ້ນ.

ເຝີກອົບຮົມທີ່ບໍລິສັດດາຕ້າຄອມຈໍາກັດ

ເປັນການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຖ່າຍຮູບເພື່ອໂປຣໂໝດທຸລະກິດ, ການສ້າງເວບໄຊ, ການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ, ການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2019 ເປັນຕົ້ນ.

ເຝີກອົບຮົມທີ່ບໍລິສັດ ເອັດເຄຊີ ຈໍາກັດ

ເປັນການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຖ່າຍຮູບເພື່ອໂປຣໂໝດທຸລະກິດ, ການສ້າງເວບໄຊ, ການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ, ການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2019 ເປັນຕົ້ນ.

ເຝີກອົບຮົມທີ່ບໍລິສັດດາຕ້າຄອມຈໍາກັດ

ເປັນການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຖ່າຍຮູບເພື່ອໂປຣໂໝດທຸລະກິດ, ການສ້າງເວບໄຊ, ການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ, ການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2019 ເປັນຕົ້ນ.

ເຝີກອົບຮົມທີ່ ອົງການເຊບ ເດິຊິວເດຣັນ

ເປັນການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຖ່າຍຮູບເພື່ອໂປຣໂໝດທຸລະກິດ, ການສ້າງເວບໄຊ, ການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ, ການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2019 ເປັນຕົ້ນ.

ເຝີກອົບຮົມທີ່ສູນພາສາຝຣັ່ງ

ເປັນການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຖ່າຍຮູບເພື່ອໂປຣໂໝດທຸລະກິດ, ການສ້າງເວບໄຊ, ການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ, ການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2019 ເປັນຕົ້ນ.

ເຝີກອົບຮົມທີ່ບໍລິສັດ VSIT

ເປັນການຝຶກອົບຮົມພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ການຖ່າຍຮູບເພື່ອໂປຣໂໝດທຸລະກິດ, ການສ້າງເວບໄຊ, ການຜະລິດສື່ສິ່ງພິມ, ການໃຊ້ງານໂປຣແກຣມ Microsoft Office 2019 ເປັນຕົ້ນ.


“ຜົນງານມັກຈະບໍ່ຄົງທີ່ ແຕ່ຄວາມຮູ້ທີ່ມີນັ້ນລະ ຈະຄົງທົນ”

KZD Editor


ເຝິກອົບຮົມພື້ນຖານໄອທີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

%d bloggers like this: